บอร์ดประกาศกิจกรรม

ระดับคณะ

โครงการ“โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนผูกแขนน้องใหม่ ไทมนุษยศาสตร์” ปี 2567

รายละเอียด: โครงการรับน้องใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “โฮมขวัญน้อง จ่องสายแนน ผูกแขนน้องใหม่ ไทมนุษยศาสตร์” รายละเอียดกิจกรรม :เป็นโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 -21.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลกรณ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปี 1

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปี 1 จำนวน 500 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 30/6/2567 8:30:00 ถึง 30/6/2567 20:50:00

จองได้ถึงวันที่: 30/6/2567

จองแล้ว 13/500 คน
  • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมหลัก ระดับคณะ
  • หน่วยกิตกิจกรรม: 1
  • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สถานที่: หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

จองกิจกรรมนี้
ระดับคณะ

โครงการเสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

รายละเอียด: โครงการเสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 เสริมสร้างพื้นฐานคุณลักษณะ คนไทยที่พึงประสงค์ให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะและทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวชิลาลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี 1 จำนวน 650 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 1/7/2567 8:30:00 ถึง 2/7/2567 16:30:00

จองได้ถึงวันที่: 1/7/2567

จองแล้ว 97/650 คน
  • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
  • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมหลัก ระดับคณะ
  • หน่วยกิตกิจกรรม: 2
  • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์
  • สถานที่: หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

จองกิจกรรมนี้