บอร์ดประกาศกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

โครงการอบรมสัมมนา “รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสอบของนักศึกษา”

รายละเอียด: โครงการอบรมสัมมนา “รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสอบของนักศึกษา” วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมเชิงสร้างสรรค์ ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายพิเศษเรื่อง “รู้เท่าทันโทษของเหล้า และ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง” โดย วิทยากรจาก รพ.ศูนย์สกลนคร กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สร้างการตระหนักรู้ การงดเหล้าช่วง สอบ” โดย คุณนพกร มุลเมืองแสน

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ชั้นปี 1,2,3,4 จำนวน 50 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 27/9/2566 8:30:00 ถึง 27/9/2566 15:00:00

จองได้ถึงวันที่: 26/9/2566

จองแล้ว 0/50 คน
  • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมทักษะด้านกีฬา นันทนาการ และการรักษาสุขภาพ
  • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมทั่วไป
  • หน่วยกิตกิจกรรม: 1.67
  • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา
  • สถานที่: ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3

จองกิจกรรมนี้