บอร์ดประกาศกิจกรรม

ระดับคณะ

ครุศาสตร์วันทาบูชาครู ปี 2567

รายละเอียด: โครงการครุศาสตร์วันทาบูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธฺ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ได้ร่วมกันแสดงออกถึงสิ่งดีๆเพื่อครูอันจะเป็นการรักษาธรรมเนียม อันดีงาม ของไทยไว้

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปี 1 จำนวน 750 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 25/7/2567 8:00:00 ถึง 25/7/2567 12:00:00

จองได้ถึงวันที่: 25/7/2567

จองแล้ว 517/750 คน
 • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์
 • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมหลัก ระดับคณะ
 • หน่วยกิตกิจกรรม: 1
 • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: คณะครุศาสตร์
 • สถานที่: หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

จองกิจกรรมนี้
กิจกรรมทั่วไป

จิตสาอา มรสน. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

รายละเอียด: ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษร์อุทิศ” ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร เวลา 08. 15 น. ขึ้นรถหน้าอาคาร 20 **การแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง/ชุดจิตอาสา** มีอาหารว่าง/อาหารกลางวันเลี้ยง อุปกรณ์ทำความสะอาด กองพัฒนานักศึกษาเตรียมไว้ให้ครับ

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ชั้นปี 1,2,3,4 จำนวน 80 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 26/7/2567 8:15:00 ถึง 26/7/2567 12:00:00

จองได้ถึงวันที่: 26/7/2567

จองแล้ว 80/80 คน
 • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมจิตสาธารณะ การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
 • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมทั่วไป
 • หน่วยกิตกิจกรรม: 2
 • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา
 • สถานที่: ณ โรงเรียนศรีวิชา “คุรุราษร์อุทิศ” ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร

ระดับมหาวิทยาลัย

เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

รายละเอียด: เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา วิ่งภายในเขตมหาวิทยาลัย ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นหน้าหอประชุม มวก. - ประตู่ 1 - ประตู่ 2 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร-ประตู 6 - สนามราชพฤกษ์-ถนนเส้นประตู 1 - เส้นชัย หน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ชั้นปี 1,2,3,4 จำนวน 1500 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 4/8/2567 6:30:00 ถึง 4/8/2567 8:30:00

จองได้ถึงวันที่: 3/8/2567

จองแล้ว 88/1500 คน
 • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมทักษะด้านกีฬา นันทนาการ และการรักษาสุขภาพ
 • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
 • หน่วยกิตกิจกรรม: 0.67
 • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา
 • สถานที่: หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรสน.

จองกิจกรรมนี้
ระดับมหาวิทยาลัย

ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา

รายละเอียด: ปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา พร้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ทั่วประเทศ วิ่งภายในเขตมหาวิทยาลัย ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นหน้าหอประชุม มวก. - ประตู่ 1 - ประตู่ 2 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร-ประตู 6 - สนามราชพฤกษ์-ถนนเส้นประตู 1 - เส้นชัย หน้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ

กลุ่มเป้าหมาย: นักศึกษา ชั้นปี 1,2,3,4,5 จำนวน 500 คน

วัน/เวลากิจกรรม: 4/8/2567 6:30:00 ถึง 4/8/2567 8:30:00

จองได้ถึงวันที่: 3/8/2567

จองแล้ว 16/500 คน
 • ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมด้านส่งเสริมทักษะด้านกีฬา นันทนาการ และการรักษาสุขภาพ
 • ระดับกิจกรรม: กิจกรรมหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
 • หน่วยกิตกิจกรรม: 0.67
 • หน่วยงานผู้รับผิดชอบ: กองพัฒนานักศึกษา
 • สถานที่: หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มรสน.

จองกิจกรรมนี้